Podmienky používania webových stránok

Podmíenky používania webových stránok


Tieto Webové stránky www.branopac-antalis.sk spravuje:
Zástupca správcu: Antalis, a.s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava
Hosting: dgstudio.cz s.r.o., Osvoboditelů 523, 760 01 Zlín
 
Podmienky používania:

 1. - Úvodné ustanovenia
 2. - Definícia
 3. - Účel Webových stránok
 4. - Len pre profesionálne použitie
 5. - Správa Webových stránok
 6. - Právo duševného vlastníctva
 7. - Hypertextové odkazy
 8. - Vyhlásenie správcu a vylúčení zodpovednosti
 9. - Ochrana osobných údajov
 10. - Rozhodné právo a výlučná právomoc
 11. - Otázky 

 
Úvodné ustanovenia

Navigácia na týchto Webových stránkach znamená súhlas Užívateľa s týmito Podmienkami používania, a to bez akýchkoľvek výhrad, vrátane ustanovení o vylúčení a obmedzení zodpovednosti. Účelom týchto Podmienok používania je stanoviť všeobecné pravidlá, na základe ktorých spoločnosť Antalis poskytuje prístup k Webovým stránkam a Užívateľom tak umožňuje vstup na tieto webové stránky a ich používanie.

Verzia týchto všeobecných Podmienok používania, ktorá je v súčasnej dobe online, je jedinou záväznou verziou po celú dobu používania týchto Webových stránok, pokiaľ nebude nahradená novou verziou.
 


Definícia

„Antalis " znamená: ,, Antalis, a.s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, Slovenská republika " spoločnosti zo skupiny Antalis, ktorá Webové stránky spravuje.
"Poskytovateľ hostingu" znamená: dgstudio.cz s.r.o., Osvoboditelů 523, 760 01 Zlín
„Webové stránky“ znamená: www.branopac-antalis.sk
„Služby“ znamená: služby dostupné na Webovej stránke.
"Užívateľ" znamená: akákoľvek osoba, ktorá používa Webové stránky alebo ktorúkoľvek zo služieb, ktorá sa na nich ponúka.
"Člen" znamená: Používateľ uvedený na Webových stránkach.
"Identifikátor" znamená: údaje potrebné na identifikáciu Užívateľa na Webovej stránke a na získanie prístupu do oblastí vyhradených pre Členmi.
"Heslo" znamená: dôverné informácie, ktoré pri použitia spoločne s identifikátorom umožňujú Užívateľmi preukázať svoju totožnosť.
"Hyperlinky" znamenajú: webové stránky tretích strán alebo externý internetový zdroj napojený na Webové stránky, ktorý nie je kontrolovaný a za ktorý spoločnosť Antalis nenesie zodpovednosť.


Účel Webových stránok

Účelom týchto Webových stránok je poskytovať Užívateľom informácie o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou Antalis a on-line nákupné nástroj pre tieto produkty a služby, a to na základe členskej registrácie.


Webové stránky určené výhradne pre profesionálne použitie

Tieto Webové stránky sú určené a vyhradené iba pre profesionálne použitie a výslovne sa vylučuje akékoľvek ďalšie využitie, vrátane použitia spotrebiteľmi.
Používaním týchto Webových stránok každý Užívateľ prehlasuje a zaručuje, že koná iba na profesionálne účely a v miere dovolenky platnými právnymi predpismi a vzdáva sa preto všetkých práv súvisiacich s ochranou spotrebiteľa pri používaní týchto Webových stránok.
Ak ste spotrebiteľ, nesmiete nakupovať ani vykonávať akékoľvek úkony súvisiace s nákupmi na týchto Webových stránkach ani akékoľvek iné úkony na základe údajov zverejnených na týchto Webových stránkach. Používanie týchto Webových stránok v rozpore s týmito Podmienkami používania aj cez toto upozornenie je vaším rizikom a spoločnosť Antalis sa v tejto súvislosti nenesie žiadnu zodpovednosť.
 
Správa Webových stránok
V záujme dobrého riadenia týchto Webových stránok je spoločnosť Antalis oprávnená kedykoľvek:

 • Pozastaviť, prerušiť alebo obmedziť prístup k celým Webovým stránkam alebo ich častiam, vyhradiť prístup k Webovým stránkam alebo k niektorým ich častiam pre určenú kategóriu Užívateľov.
 • Odstrániť akékoľvek informácie, ktoré narušujú fungovanie Webových stránok alebo ktoré nie sú v súlade s národnými alebo medzinárodnými právnymi predpismi alebo ktoré sú považované za nevhodné alebo protiprávne.
 • Pozastaviť fungovanie Webových stránok za účelom ich aktualizácie. 

 
Právo duševného vlastníctva

Všetky ochranné známky, fotografie, texty, komentáre, ilustrácie, pohyblivá aj nepohyblivá vyobrazenia, video sekvencie, zvuky, vrátane počítačových aplikácií, ktoré by mohli byť použité na zabezpečenie fungovania Webových stránok a všeobecne všetky prvky, ktoré sú reprodukované a používané na Webovej stránke, sú chránené predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo, najmä zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
Predmetov ochrany je veľa a predstavujú výhradné vlastníctvo spoločnosti Antalis alebo jej partnerov. Akákoľvek reprodukcia, vyobrazenie, použitie alebo úprava v akejkoľvek forme, či celého prvku alebo jeho časti, vrátane počítačových aplikácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Antalis , je prísne zakázaná. Skutočnosť, že Antalis nepodá žalobu ihneď potom, ako sa dozvie o neoprávnenom použití, nemožno považovať za schválenie tohto použitia alebo vzdania sa práva podať žalobu.
 
Hypertextové odkazy

Tieto Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán alebo externé internetové zdroje ("hypertextové odkazy"). Spoločnosť Antalis nemá nad hypertextovými odkazy akúkoľvek kontrolu a nemôže ich regulovať. Spoločnosť Antalis preto nemôže niesť zodpovednosť za tieto hypertextové odkazy a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah, reklamu, produkty, služby a akýkoľvek iný materiál dostupný na týchto webových stránkach tretích strán a v externých zdrojoch alebo z nich prístupný.
Spoločnosť Antalis nezodpovedá za akékoľvek škody alebo straty, skutočné alebo údajné, v súvislosti s použitím obsahu, tovaru alebo služieb dostupných na týchto odkazoch alebo krokov podniknutých na základe takéhoto obsahu, tovaru alebo služieb. 
 
Vyhlásenia správcu a vylúčení zodpovednosti
Spoločnosť Antalis sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie, aby na svojich webových stránkach poskytovala presné a aktuálne informácie a vyhradzuje si právo obsah stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť. Antalis neposkytuje žiadnu záruku alebo garanciu, pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť webovskej stránky obsahujúcich hypertextové odkazy alebo iné elektronické odkazy, ktoré sú priamo alebo nepriamo prístupné z Webových stránok.
Je povinnosťou Užívateľa overiť si správnosť informácií prostredníctvom pomocných prostriedkov, vrátane priameho kontaktu so spoločnosťou Antalis.
V dôsledku toho Antalis nezodpovedá za:

 • akékoľvek nepresnosti alebo opomenutia v obsahu Webových stránok;
 • akejkoľvek nedostupnosti Webových stránok;
 • výskyt akýchkoľvek chýb;
 • akékoľvek chyby súvisiace s obsahom dostupným na Webovej stránke;
 • akékoľvek škody vyplývajúce z podvodného vniknutia tretej strany, ktorá spôsobí zmeny v informáciách obsiahnutých na Webovej stránke;
 • akékoľvek ujmy alebo škody spôsobené neoprávnenými alebo nezákonnými zmenami obsahu Webových stránok;
 • akúkoľvek ujmu, priamu alebo nepriamu a bez ohľadu na jej príčinu, pôvod, povahu alebo dôsledok, vyplývajúce z prístupu alebo nemožnosti prístupu k Webovým stránkam a / alebo z použitia informácií, ktoré sú priamo alebo nepriamo k dispozícii na Webovej stránke.
 • Spoločnosť Antalis nezodpovedá za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú akýmkoľvek vírusom, útokom DOS (Denial of Service) alebo akýmkoľvek iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové zariadenie, počítačové programy, vaše dáta alebo iné vlastné materiály v dôsledku použitia týchto Webových stránok alebo sťahovanie obsahu z webových stránok či z webových stránok tretej strany alebo z iných internetových zdrojov napojených na tieto Webové stránky.
 • Spoločnosť Antalis nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán alebo externých internetových zdrojov napojených na tieto Webové stránky. Tieto odkazy nemožno chápať ako odporúčanie ich obsahu zo strany spoločnosti Antalis. Antalis nezodpovedá za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá môže byť dôsledkom použitia webových stránok tretích strán alebo externého internetového zdroja spojeného s týmito Webovými stránkami. 

 
Pozastavenie alebo vypovedanie zmluvy
Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok náležiace spoločnosti Antalis podľa tejto zmluvy alebo zo zákona, je spoločnosť Antalis oprávnená podľa svojho vlastného uváženia pozastaviť alebo vypovedať bez ďalšieho as okamžitou platnosťou svoje záväzky podľa tejto zmluvy v plnom rozsahu alebo čiastočne podaním písomnej výpovede , a to v prípade, že: (i) dodávateľ poruší akýkoľvek svoj záväzok podľa tejto zmluvy; dodávateľ bude v konkurznom alebo konkurznom konaní, bude na neho uvalená konkurznej správa, bude v likvidácii, bude predmetom postúpenia v prospech veriteľov v rámci podacieho alebo návrhového konania, alebo (ii) Antalis nenesie voči dodávateľovi za toto vypovedanie zodpovednosť. V prípade vypovedania bude akýkoľvek záväzok uzavretý pred vypovedaním splnený podľa podmienok tejto zmluvy.
 
Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Antalis zhromažďuje a spracováva všetky osobné údaje poskytované Používateľovi týchto Webových stránok v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov. Ak chcete poznať podrobnosti, zoznámte sa s našimi zásadami ochrany osobných údajov: https://www.branopac-antalis.sk/oznamenie-o-ochrane-osobnych-udajov a našimi Zásadami používania súborov cookie: https://www.branopac-antalis.sk/cookies-policy ktoré sú k dispozícii na týchto Webových stránkach. 

a. Zabezpečenie IT na týchto Webových stránkach:
Spoločnosť Antalis sa zaväzuje zabezpečiť vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov Užívateľov poskytnutých na týchto Webových stránkach a na zabránenie ich zneužitiu, poškodenie, zničenie alebo sprístupnenie neoprávneným tretím stranám. Osobné údaje poskytnuté Užívateľmi sú uložené na zabezpečených serveroch, najmä na serveri poskytovateľa hostingu.
Prenos osobných údajov na internete však predstavuje riziko spojené s jeho samotnou podstatou, ktorému spoločnosť Antalis nemôže úplne zabrániť, pokiaľ ide o bezpečnosť takto odosielaných údajov. Preto Antalis upozorňuje Užívateľa na potenciálne riziká spojené s prevádzkou a používaním týchto Webových stránok a odporúča im, aby pri používaní internetu používali všetky nevyhnutné ochranné opatrenia (ako je používanie aktualizovaného hardvéru a softvéru, aktuálny antivírusový program, opatrenia na zachovanie dôvernosti pri ochrane identifikátorov a hesiel a pod.). Užívatelia sú výhradne zodpovední za správu svojich identifikátorov a hesiel.


b. Zabezpečenie IT na webových stránkach tretích strán a v externých internetových zdrojoch prepojených s týmito Webovými stránkami (hypertextové odkazy):
Za správu a zabezpečenie osobných údajov poskytovaných Užívateľovi na webových stránkach tretích strán alebo v externých internetových zdrojoch prepojených s týmito Webovými stránkami zodpovedajú výlučne vydavatelia týchto externých webových stránok alebo internetových zdrojov.
• akejkoľvek webovej stránky tretích strán alebo externý internetový zdroj prepojený s Webovými stránkami, napríklad stránky vydavateľa súborov cookie - tretích strán uvedených v Zásadách používania súborov cookie na týchto Webových stránkach: www.branopac-antalis.sk

Spoločnosť Antalis nie je správcom údajov, pretože ani kontrolovať správou údajov poskytovaných Používateľovi priamo prostredníctvom týchto externých webových stránok alebo internetových zdrojov, a nemôže preto akokoľvek zaručiť bezpečnosť údajov, ktoré Užívatelia týmto spôsobom odoslali. Užívatelia sú povinní oboznámiť so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na týchto externých webových stránkach alebo v takýchto internetových zdrojoch.

 

Rozhodné právo a výlučná právomoc

Ustanovenia týchto všeobecných Podmienok používania sa riadia právom Slovenskej republiky, s vylúčením všetkých kolíznych noriem. K riešeniu nezhôd alebo sporov vyplývajúcich z týchto Podmienok používania je príslušný súd v mieste sídla spoločnosti Antalis, ak nevyplýva z osobitného predpisu iná osobitná právomoc.

Otázky
Svoje správy prosím zasielajte na adresu:gdpr.packaging.sk@antalis.com alebo použite možnosť Kontaktujte nás na týchto Webových stránkach, ak máte:

 • akékoľvek otázky či požiadavky na informácie o produktoch prezentovaných na týchto Webových stránkach,
 • v prípade, že budete mať problémy s prístupom na tieto Webové stránky alebo s ich používaním alebo
 • nájdete Ak na týchto Webových stránkach akýkoľvek nevhodný alebo nezákonný obsah. 
   

Nastavenie súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme na zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s odovzdaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Vyhlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.

Nastavenie súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme na zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s odovzdaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Vyhlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.

Dajte nám prosím vedieť, ktoré dáta nám a našim partnerom dovolíte spracovať.


Technické údaje

Trvalo zapnuté

Webové stránky potrebujú technické údaje na správne fungovanie. Bez týchto dát by nebolo možné napríklad vyhľadávať, prehrať video alebo dokončiť objednávku v e-shope.

Marketingové údaje

Marketingové údaje nám prezradia, na ktoré reklamy ste klikli alebo ako sú naše kampane na sociálnych sieťach úspešné.